Diagnos – head

  • H1 : Irriterad/röd runt munnen eller vitaktiga utväxter
  • H2 : Stängt gällock/ryckig andning/"hoströrelser"/vitaktigt slem ur gälspringan
  • H3 : Saknas del av gällock
  • H4 : Grumliga ögon
  • H5 : Utstående öga/ögon
  • H6 : Hål/kratrar i huvudet eller små vitaktiga "maskar" som kommer ut i huvudregionen

H1 :
En rödaktig och irriterad mun kan t.ex. uppstå på grund av intensivt putsande av en romläggningsplats. Går ofta över på kort tid. Om det däremot utvecklats vita bomullsfiberliknande utväxter har fisken sannolikt fått svamp.
Behandlingsförslag: Om endast rödaktig irritation, ingen behandling endast observation. Om det är svampangrepp använd t.ex. Waterlifes Protozin, Bacteria Killer (innehåller även svampmedel) eller Tetras Fungi Stop. Svampangrepp kan utvecklas snabbt så vänta inte med behandlingen.

H2 :
Flera olika organismer kan ge upphov till problem med gälarna. Dessa problem yttrar sig oftast som hulkande/hostande rörelser, fisken simmar fram till mat men backar därifrån, stängt orörligt gällock, hög andningsfrekvens m.m. Vanligast är gälparasiter som Dactylogyridea och den äggläggande Gyrodactylidea. Symptomen för dessa är att fisken mörknar, blir mindre rörlig, andas häftigt och i framskridet stadium ställer sig/hänger strax under vattenytan och snappar luft. Det senare är inte ovanligt för diskusyngel. En kull kan kraftigt decimeras av angrepp och stanna upp i växten. Även en typ av Chilodonella kan angripa gälarna. Inte sällan som sekundär angrepp efter ovanstående parasiter. Vid kraftiga angrepp uppstår en onormal produktion av mucus (slem/sekret) som blockerar gälarna. Fiskarna uppvisar inga egentliga beteendeförändringar eller utseendeförändringar förutom möjligtvis hulkande/hostande.

Även svamp och bakterier kan angripa gälarna. Oftast sekundärt. Det är svårt att se yttre symptom (om det finns några) som gör att man kan skilja de olika orsakerna åt.

Behandlingsförslag: Samtliga organismer gynnas av dålig vattenkvalitet. Byt vatten och se över dina rutiner för vattenbyten. Även filtret kan behöva rengöras, dock inte samtidigt som ett större vattenbyte. Utan närmre undersökning av gälarna (instr. finns i Untergassers bok) går det inte att säga vad som är orsaken. Vårt förstahandsförslag är att behandla mot gälparasiter med vanligt koksalt (1g per 15 l vatten) eller t.ex.Waterlifes Sterazin, Seras Mycopur, Tetras Gyrotox eller Tapeworm Fluke care och om symptomen kvarstår (och fiskarna lever) fortsätta med t.ex.Waterlifes Protozin eller Seras Costapur.
Eftersom en av de aktuella parasiterna är äggläggande och medicinerna inte dödar äggen är det klokt att efter två dagars uppehåll göra ytterligare en behandling för att ta bort nykläckta parasiter.

H3 :
Defekt gällock. Enligt litteraturen en av de vanligaste genetiska defekterna vid hård avel men kan även bero på vitaminbrist. Använd ej för vidare avel.

H4 :
Grumliga ögon. Vanligen beroende på miljöförändringar alt dålig vattenkvalitet eller vid transport då fisken kan ha simmat runt och skavt ögonen mot kanter/väggar. Går normalt bort på 2-3 dagar. Ev. kan behandling med salt övervägas. Se tex. dos i "B6". Om det inte försvinner på 2-3 dagar behandla. Behandlingsförslag: T.ex. Waterlifes Protozin, Bacteria Killer eller Seras Costapur.

H5 :
Utstående ögon. Kan fiskarna få dels p.g.a. dåligt vatten men också p.g.a. svamp eller bakterieangrepp (om själva ögat vitnar som en äggvita är det dött och går ej att behandla). Svårt att behandla förutom genom höjd vattenkvalitet. Behandlingsförslag: Förbättra vattenkvaliteten. Salt kan hjälpa se dos i "B6".

Dålig vattenkvalitet, näringstillstånd och för mjukt vatten gav troligtvis dessa hål i huvudet på denna hane. Genom att höja mineralhalten och att mata med levande mask så läkte hålen på några veckor.

Hål i huvudet. Små rundaktiga hål/kratrar/gångar eller små vitaktiga maskliknande utväxter. Framförallt i huvudregionen. Kallas oftast hålsjuka. Ej helt klarlagd orsak, men ofta verkar flagellater t.ex. Hexamita vara inblandad. Flagellaten lägger beslag på den näring fisken skulle haft genom att slå sig ner i matsmältningskanalen och därmed kan fisken drabbas av brist. Förekommer också uppgifter om att bidragande orsaker är dålig vattenkvalitet och dåligt näringstillstånd.
Behandlingsförslag: Vattenbyten 25-50% dagligen. God näringstillförsel gärna extra vitaminer i vatten och mat. Det finns i litteraturen även rapporter om att matning med hackad röd kompostmask ger snabb läkning (inom 5 veckor). Om inga förbättringar syns efter 3-4 veckor eller det börjar bli många vitaktiga maskar, behandla med först t.ex. Waterlifes Sterazin sen med preparat mot flagellater. Se Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *