Magparasites and skin parasites

Ibland är det mycket svårt att bli av med vissa parasiter på diskus. Orsakerna till detta kan givetvis vara flera men vanliga orsaker är:

Fel diagnos och därmed fel medicin (flera olika arter av parasiter i samma grupp men de kräver lite olika behandling) resistens mot medicinen

Avföring från en diskus med någon typ av mask i magen.

Fenomenen är likartade för mag-/tarmproblem och gäl-/hudparasiter.

Mag/tarmproblem kan bl.a. bero på flagellater, nematoder, inälvsmask och bakterier. Glöm dock ej att diskus också kan få förstoppning utan någon annan eg. sjukdomsorsak. (Höj temperaturen och se till att fodret innehåller "fibrer" så brukar det lösa sig).

Flagellater och nematoder ger likartade symptom med aptitlösa fiskar vars avföring är vitaktig korvskinnsliknande med en och annan avföringsbit i, ibland även slemmig. Successivt magrar fisken och blir mörkfärgad och apatisk. Enligt litteraturen är flagellatangrepp vanligast men det är ej ovanligt att det åtföljs av nematoder. Observera att det även finns flagellater som angriper gälar och hud!

Inälvsmask ger motsvarande symptom men "avföringen" är vitare beroende på att den består av delar av en inälvsmask. Inga avföringsbitar finns i "korvskinnet" eftersom det ej är ett korvskinn. Observeras lättast när man har fisken i ett akvarium med ren glasbotten.

Bakterieangrepp ger vit till gulaktig, slemmig avföring. Kan fås som följd av ett kraftigt angrepp av någon av de andra sjukdomsalstrarna.

Som bl.a. framgår av de olika sammanställningarna av mediciner fås givetvis ingen effekt om man ställer fel diagnos och sedan väljer ett preparat som inte är verksamt mot den verkliga sjukdomsalstraren.

Till detta kommer att det bland flagellaterna (Hexamita, Spironucleus,Trichomonas, Bodomonas, Cryptobia, Protoopalina) finns de som kapslar in sig i tarmväggen under förökningsfasen. I det läget biter inte preparaten på dem. På motsvarande sätt finns det bland gälparasiterna (hakmaskar som Gyrodactylidea och Dactylogyridea) sådana som är äggläggande och preparaten biter ej på äggen. Om man behandlar en gång innebär det att det hjälper för stunden men sedan kommer det tillbaka. Man bör därför ha kunskap om hur lång utvecklingstiden är för ägg och parasit och göra en behandling (då dödas kläckta parasiter), en paus utan behandling (så att äggen kläcks,) och därefter en ny behandling (för att döda nykläckta parasiter). Observera att det är viktigt att pausen blir det antal dagar som gäller för just den organismgruppen. För flagellater rekommenderas 3-5 dagars uppehåll mellan behandlingarna och för gälparasiter 2 dagars uppehåll.

Eftersom det finns resistenta stammar går inte allt att bota. Resistensen har sannolikt uppkommit p.g.a förebyggande behandlingar och att man inte tar bort preparat efter avslutad behandling. Eftersom dessa organismer har så korta livscykler innebär det att de genom urval successivt anpassar sig till olika preparat. Gör därför alltid så att när du bestämt dig för behandling, följ noga anvisningarna och när behandlingstiden är slut- filtrera över aktivt kol och byt vatten. Gör inte förebyggande behandlingar med visst intervall!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *